Udefra kommende vagabonderende strømme ved en gård i Dronninglund

Den 9. januar 2017 modtog en svineproducent en udtalelse fra DTU på grundlag af måleresultater udført den 10. og 11. november 2016 ved vandværkets forsyningsledning.

Det fremhæves her, at udtalelsen er baseret på orienterende målinger. I korte uddrag af udtalelsen kan nævnes:

  • At der tilsyneladende løber elektriske strømme i vandet
  • At der er målt markante 50Hz spændinger op til 10V
  • At vandledningen ligger relativt tæt på den nærliggende 10/0,4kV transformerstation
  • At vandledningen formentlig er parallelløbende med det tilhørende 10kV-kabel

Det bliver påpeget, at der skal foretages flere undersøgelser. Udtalelsen afsluttes med fremhævet tekst:

”Af hensyn til dyr og menneskers velbefindende skal det derfor anbefales, at ejendommen fortsat vandforsynes fra egen boring mindst indtil den nævnte hypotese er af- eller bekræftet.”

 DTU´s projektleder henholdt sig til travlhed med andre opgaver hos DTU og kom først på ny til stede den 6. og 7. september 2017, hvor der ligeledes blev målt 7-9 volt.

Der er tale om en stor gård med mange søer og slagtesvin, hvor der længe har været problemer med unormal adfærd og øget dødelighed i besætningen samt ubehag i gårdens bolig.

Mange tiltag af forskellig art, såsom ”udligninger”, udskiftning af elmåler, pumper, ventilation m.v. har ikke haft nogen effekt.

Man har ved DTU`s målinger fastslået, at el spændingerne kommer udefra og i konstaterede tilfælde via de almene vandværkers forsyningsledninger.

Det har nu vist sig ved målinger udført af lektor Esben Larsen, Danmarks Universitet (DTU), Kim Horsevad, Elektrobiologisk Selskab, og senest af en højtuddannet fagekspert fra en stor dansk virksomhed, at jorden omkring gården viser konstante elektriske jævnstrøms-spændinger, og at disse spændinger (kaldet vagabonderende strømme) optræder periodiske hen over døgnet i skiftende ”striber” gennem jorden og ind i gårdens bygninger.

En teori, som endnu ikke er dokumenteret: Det må nu næsten med sikkerhed kunne konstateres, at de målte 10 volt og senere 7-9 volt målt ved den nu frakoblede målerbrønd, ikke er fremført fra Dronninglund Vandværk, men hidrører fra vagabonderende strømme, der går ind i og følger vandledningen til trods for, at vandledningen er af plastik/PVC.

Vi vil fortsat følge de meget særegne forhold, som synes at være mere udbredt end offentligheden er bekendt med, og hvor der tilsyneladende udvises en bemærkelsesværdig ”langsommelighed” hos de danske energiselskaber i en blotlægning af et alvorligt problem for mennesker og dyrs velfærd, og som synes at være noget nært landsdækkende !

EnergiNets nedsatte arbejdsgruppe ”Forum for vagabonderende strømme” er fortsat ikke fremkommet med noget brugeligt til en løsning for fjernelse af disse skadelige forekomster af el spændinger – hvilket nok desværre heller ikke kan forventes!!

Problemet har allerede alt for længe været kendt af elselskaberne/EnergiNet.

Landbrug & Fødevarer/SEGES har efter et samlet møde i Brønderslev i april 2018 besluttet at oprette sin egen arbejdsgruppe til undersøgelser, men der er fortsat ikke formuleret et kommissorium for arbejdet eller sat navne på deltagere i arbejdsgruppen.

Gårdejeren og hans familie bruger fortsat og i stigende grad mange arbejdstimer for afhjælpning af de mere og mere tydelige gener, og på sigt kan det blive vanskeligt at kunne leve op til Loven om værn af dyr.

På grund af disse forhold blev der den 6. december 2018 fremsendt politianmeldelse til politidirektøren for Nordjyllands Politi rettet mod EnergiNet med Dansk Brøndejerforenings formand som medunderskriver.

Den 14. december 2018 meddelte politidirektøren afslag på at indlede en efterforskning.

Den 17. december 2018 blev indsendt en klage til Statsadvokaten i Viborg med anmodning om at omstøde politiets afvisning af anmeldelsen.

I skrivende stund foreligger der endnu ikke svar fra Statsadvokaten.