Strømførende vand fra alment vandværk

Den 9. januar 2017 modtog en svineproducent en udtalelse fra DTU på grundlag af måleresultater udført den 10. og 11. november 2016 ved vandværkets forsyningsledning.

Det fremhæves her, at udtalelsen er baseret på orienterende målinger. I korte uddrag af udtalelsen kan nævnes:

  • At der tilsyneladende løber elektriske strømme i vandet
  • At der er målt markante 50Hz spændinger op til 10v
  • At vandledningen ligger relativt tæt på den nærliggende 10/0,4kv transformerstation
  • At vandledningen formentlig er parallelløbende med det tilhørende 10kv-kabel

Det bliver påpeget, at der skal foretages flere undersøgelser. Udtalelsen afsluttes med fremhævet tekst:

”Af hensyn til dyr og menneskers velbefindende skal det derfor anbefales, at ejendommen fortsat vandforsynes fra egen boring mindst indtil den nævnte hypotese er af- eller bekræftet.”

Der er tale om en stor gård med mange søer og slagtesvin. Gården blev for 8 år siden tilsluttet et alment vandværk på grund af, at vandet fra gårdens egen erhvervsboring medbragte nogle små partikler, som ville stoppe drikkeniplerne i svinestalden.

Ejeren kontaktede første gang Dansk Brøndejerforening halvandet år forinden for at fortælle om problemer vedrørende unormal adfærd, øget dødelighed i besætningen og ubehag i gårdens bolig. Ejeren havde mistanke om, at vandet fra vandværket var strømførende.

I september 2016 fortalte ejeren, at Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i nu næsten to år havde foretaget undersøgelser på gården.  Der havde været opsat overvågning med videooptagelser og forskellige tekniske foranstaltninger, som havde dokumenteret (det som han selv havde konstateret) at grisene i forskellige og skiftende dele af stalden pludselig udstødte høje skrig og for sammen i et hjørne af stien.

Ejeren og hans kone havde også følt så stort ubehag i boligen, at de i januar måned (2016) havde flyttet deres senge ud i en beboelsesvogn.

Samtidig med ejerens henvendelse i september forelå en undersøgelsesrapport på 37 sider fra DTU. Ved gennemlæsning kunne konstateres, at der var fokuseret meget lidt på, om problemer med strøm/elspændinger i staldanlægget kunne komme fra vandværkets ledning. Rapporten indeholdt ikke noget entydigt svar eller løsning.

Efter råd fra Dansk Brøndejerforening koblede ejeren vandforsyningen tilbage på sin egen boring for at konstatere, om problemerne kom fra vandværkets forsyningsledning.

Det var torsdag den 22. september 2016. Ejeren fik en aftale med vandværket om forsøgsvis frakobling og foretog tilkobling til egen boring dagen efter. Den følgende mandag oplyste ejeren, at der havde været ro i svinestalden hele weekenden.

Det var næsten for godt til at være sandt – men det holder. Der er fortsat ro og nu normale tilstande i svinestalden. Dødeligheden er i perioden faldet i størrelsesordenen faktor 8 til 1. Familien er flyttet tilbage i boligen og har nu ingen gener.

Ejeren fik en tilladelse fra vandværket om frakobling frem til den 1. juli 2017.

Ved ejerens kontakt til undersøgerne fra DTU med oplysninger om resultatet af frakobling af vandværkets forsyningsledning og ønske om, at der blev foretaget målinger for strøm/elspændinger i vandet fra vandværket, var svaret: ”Der findes ikke godkendte målemetoder til måling af eventuelle elspændinger ved vandværksledninger”.

Ejeren foretog målinger med eget fremskaffet udstyr, der viste 50,1 hertz i strålen fra vandværkets ledning, mens udstyret viste 0 ved vandet fra egen boring.

Det var imidlertid lykkedes af formå DTU til at foretage målinger den 10. november 2016. Måleresultaterne med de 50 Hz spændinger op til 10 v blev som nævnt sendt til ejeren den 9. januar. Også SEGES og LANDBONORD har været involveret.

Der var naturligvis stor lokal opmærksomhed på disse forhold, og både kommunen, Landboforeningen og naturligvis ejeren ønskede at få opklaret årsagen til de målte elspændinger ved det almene vandværks forsyningsledning/ målerbrønd og søgte om fortsat hjælp hos DTU.

DTU´s projektleder henholdt sig til travlhed med andre opgaver hos DTU og kom først på ny til stede den 6. og 7. september 2017.

Efter ønske fra ejeren deltog foreningens sekretær og formand som observatører/bisiddere for vort medlem, hvor vi overværede DTU´s målinger, som igen den 7. september 2017 viste periodiske el spændinger op til 9 v.

Der foreligger DTU-rapport om de her seneste målinger i skrivelse af 26. november 2017.

Det er fortsat uafklaret, hvor de konstaterede elektriske spændinger ved vandværkets målerbrønd hidrører fra.

 Gårdens erhvervsboring kunne ikke levere vand af tilstrækkelig god kvalitet, og kommunen har givet tilladelse til etablering af en ny boring til både husholdningsbrug og erhverv.

Dansk Brøndejerforening har nu yderligere henvendelser om to lignende tilfælde, hvor begge er tilkoblet et alment vandværk (støttemedlemmer).  Det ene drejer sig om en besætning med malkekøer, hvor køerne vægrer sig ved at gå ind i malkerobot og vægrer sig ved at drikke vand fra drikkekar. Køerne er i stedet set drikke egen urin i løsdriftsstalden.

Det andet tilfælde er en svinebesætning, hvor vi har foreslået og bistået med en anmeldelse til kommunen om ”Forurening med ukendt skadevolder” og med henvisning til sammenlignelige forureningssager med kommunalt ansvar. (Eks. forurening af vandløb med opstrøms fejlfinding af kilden til forureningen).

Foreningens formand deltog som bisidder for ejeren ved et møde med kommunen den 17. januar 2018. Kommunen afviste ikke at gå videre med anmeldelsen, og det vil blive interessant at følge, hvordan kommunen vil arbejde videre med problemet.

Under et Foretræde i Folketinget oplyste vi om disse forhold, og der blev afleveret en bilagsmappe med dokumenterede skrivelser nu omdelt til 29 folketingsmedlemmer.

Vi vil fortsat følge de meget særegne forhold, som synes at være mere udbredt end offentligheden er bekendt med, og hvor der tilsyneladende udvises en bemærkelsesværdig ”langsommelighed” hos de danske energiselskaber i en blotlægning af et alvorligt problem for mennesker og dyrs velfærd, og som synes at være noget nært landsdækkende !

Hvem hjælper de berørte borgere/landmænd med at beskytte deres dyrs og egen velfærd, som beskrevet i DTU`s rapport af 9. januar 2017

  1. Er det den enkelte landmand eller andre berørte borgeres eget ansvar
  2. Er det landbrugsorganisationerne
  3. Er det de danske elselskabers ansvar (EnergiNet)
  4. Er det en samfundsopgave (Kommuner/Staten)

Landmændene har i første omgang søgt hjælp hos deres elinstallatører, der har gennemgået gårdenes egne installationer uden at kunne finde fejl til løsning af problemerne.

Man har derimod ved DTU`s målinger fastslået, at el spændingerne kommer udefra og i konstaterede tilfælde via de almene vandværkers forsyningsledninger.

En landbrugsorganisation i en anden landsdel har forsøgt med anbefaling af afhjælpende foranstaltninger i form af nedramning af jordspyd rundt om gården forbundet med kobberledninger for at lede el spændinger uden om gården.

Der foreligger oplyst fra de af vore medlemmer, vi har været i kontakt med, at metoden – af den langt overvejende del – anses for at være ganske virkningsløs. Fra medierne foreligger oplyst, at der skulle være tale om henved 200 tilfælde på landsplan.

Det ville heller ikke løse det helt grundlæggende problem med ”forurening af miljøet” i form af udefra kommende vagabonderende el spændinger, der via jorden/vandledninger/elkabler etc. føres frem til gårdenes stalde og beboelser.

Den pågældende landbrugsorganisation har tilsyneladende ikke selv haft den store tillid til den anbefalede metode, idet den enkelte landmand har skullet underskrive en ”ansvarsfritagelseserklæring” inden arbejdet blev udført efter timeregning, som hos mange har udløst en klækkelig regning.

Var der også elspændinger på gården ved Herning med de 200 malkekøer, der ikke ville drikke vandet fra vandværket ? Det blev der desværre ikke målt for. Ejerne måtte i den sag forlade gården af økonomiske grunde efter fem års kamp med vandværket og kommunen.