Udefra kommende vagabonderende strøm ved en gård i Dronninglund

Forklaring: Vagabonderende strøm/læk strøm betegnes af fagfolk som strømstøj.

Den 9. januar 2017 modtog en svineproducent en udtalelse fra DTU på grundlag af måleresultater udført den 10. og 11. november 2016 ved vandværkets forsyningsledning.

Det fremhæves her, at udtalelsen er baseret på orienterende målinger. I korte uddrag af udtalelsen kan nævnes:

  • At der tilsyneladende løber elektriske strømme i vandet
  • At der er målt markante 50Hz spændinger op til 10V
  • At vandledningen ligger relativt tæt på den nærliggende 10/0,4kV transformerstation
  • At vandledningen formentlig er parallelløbende med det tilhørende 10kV-kabel

Det bliver påpeget, at der skal foretages flere undersøgelser. Udtalelsen afsluttes med fremhævet tekst:

”Af hensyn til dyr og menneskers velbefindende skal det derfor anbefales, at ejendommen fortsat vandforsynes fra egen boring mindst indtil den nævnte hypotese er af- eller bekræftet.”

 DTU´s projektleder henholdt sig til travlhed med andre opgaver hos DTU og kom først på ny til stede den 6. og 7. september 2017, hvor der ligeledes blev målt 7-9 volt.

Der er tale om en stor gård med mange søer og slagtesvin, hvor der længe har været problemer med unormal adfærd og øget dødelighed i besætningen samt ubehag i gårdens bolig.

Mange tiltag af forskellig art, såsom ”udligninger”, udskiftning af elmåler, pumper, ventilation m.v. har ikke haft nogen effekt.

Man har ved DTU`s målinger fastslået, at el spændingerne kommer udefra og i konstaterede tilfælde via de almene vandværkers forsyningsledninger.

Det har nu vist sig ved målinger udført af lektor Esben Larsen, Danmarks Universitet (DTU), Kim Horsevad, Elektrobiologisk Selskab, og senest af en højtuddannet fagekspert fra en stor dansk virksomhed, at jorden omkring gården viser konstante elektriske jævnstrøms-spændinger, og at disse spændinger (kaldet vagabonderende strømme) optræder periodiske hen over døgnet i skiftende ”striber” gennem jorden og ind i gårdens bygninger.

Det kan nu med næsten sikkerhed konstateres, at de målte 10 volt og senere 7-9 volt målt ved den nu frakoblede målerbrønd, ikke er fremført fra Dronninglund Vandværk, men hidrører fra vagabonderende strømme, der går ind i og følger vandledningen til trods for, at vandledningen er af plastik/PVC.

Kim Horsevad, Elektrobiologisk Selskab har dokumenteret, at vandets egenskaber ændres på vejen fra vandværket til gården, og han kan dokumentere ændrede vandparametre i forbindelse med vagabonderende strøm.

Dokumentationen er optaget i internationalt forskningstidsskrift, hvor det kan findes under:

Horsevad, Kim. 2019. “Pilot Study Indicating Possible Effects on Water Impedance Characteristics from Stray Current”, International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 8 Issue 5, May 2019, 1154 – 1157

URL: https://www.ijsr.net/archive/v8i5/ART20197999.pdf

De meget særegne forhold synes at være mere udbredt end offentligheden er bekendt med, og hvor der tilsyneladende udvises en bemærkelsesværdig ”langsommelighed” hos de danske energiselskaber i en blotlægning og løsning af et alvorligt problem for mennesker og dyrs velfærd.

En repræsentant fra landbruget har for nylig udtalt til en journalist, at der skønnes at være henved 500 ejendomme på landsplan, der er mere eller mindre ramt. Det er tidligere fremgået af dagspressen, at en svinekonsulent fra Kolding Landboforening har været tilkaldt til henved 200 landbrug med tilsvarende problemer.

EnergiNets nedsatte arbejdsgruppe ”Forum For Vagabonderende Strømme” er fortsat ikke fremkommet med noget brugeligt til en løsning for fjernelse af disse skadelige forekomster af el spændinger – hvilket nok desværre heller ikke kan forventes!!

Problemet har allerede alt for længe været kendt af elselskaberne/EnergiNet.

Gårdejeren og hans familie bruger fortsat og i stigende grad mange arbejdstimer for afhjælpning af de mere og mere tydelige gener, og på sigt kan det blive vanskeligt at kunne leve op til Loven om værn af dyr.

Landbrug & Fødevarer/SEGES har efter et samlet møde i Brønderslev i april 2018 besluttet at oprette en arbejdsgruppe til undersøgelser, men efter et år foreligger der heller ikke her noget brugeligt resultat.

På foranledning af SEGES har en meget avanceret og internationalt anerkendt privat virksomhed foretaget undersøgelser med hovedafbryderen på gården afbrudt. Det har resulteret i en rapport, der konstaterer forhøjet elektrisk felt ved 30-80 MHz. (Megahertz). Virksomhedens repræsentant indgav straks anmeldelse til Energi Nets skadeafdeling.

Målinger blev foretaget med både Konti scan i fuld drift og Konti scan afbrudt, hvilket ikke gjorde nogen forskel. Dermed synes Konti scan linjen at kunne frikendes.

(Konti scan er den nationale strømforbindelse til Sverige over Læsø, og passerer tæt forbi gården)

Den ovennævnte målervirksomheds repræsentant har I samarbejde med en repræsentant fra Energistyrelsen – der var tilstede under målingerne – konkluderet, at strømstøjen stammer fra de nærliggende vindmøller, der er placeret ca. 700 meter fra gården og som blev rejst for ca. 6 år siden.

Med rapporterne fra DTU og ved de seneste målinger foretaget af den uvildige private virksomhed, der konkluderer ødelæggende strømpåvirkning for mennesker og dyr, kan det ikke gå for hurtigt med at få disse problemer løst.

Der er som nævnt foretaget en anmeldelse til Energistyrelsens skadeafdeling, men igen som før set, trækkes sagerne i langdrag.

Gården i Dronninglund er hårdt ramt af sundhedsskadelig strømstøj for både dyr og mennesker på stedet. Vi får i bestyrelsen fortsat henvendelser om andre tilfælde fra medlemmer med dyrehold.

Det er ikke vor forenings primære arbejdsområde, men problemerne med vagabonderende strøm og strømstøj påvirker også i høj grad drikkevandet