Aalborg Kommune taber principiel sag

Aalborg Kommune taber principiel sag i Natur- og Miljøklagenævnet

I august 2013 fik Rimmen Vandværk, som er et lille ikke-alment vandværk med 7 forbrugere, et påbud om et omfattende analyseprogram. Aalborg Kommune havde vedtaget et udvidet analyseprogram for ikke-almene vandværker, der forsyner 3-9 husstande og indvinder mindre end 3.000 m3 årligt, som langt overstiger, hvad der er hjemmel for.

Rimmen Vandværk har hidtil foretaget den lovmæssige ”Forenklet kontrol” og dertil på eget initiativ supplerende udført egenkontrol.

Det udvidede analyseprogram ville betyde en voldsom forøget omkostning, og der skulle foretages analyser, som slet ikke hørte hjemme inden for ikke-almene vandværker med 3-9 forbrugere.

For at kunne påtvinge et analyseprogram ud over det lovmæssige, skal en kommune have en konkret begrundelse og foretage en individuel vurdering af de forhold, der kan tale for en hyppigere kontrol.

Natur- og Miljøklagenævnet konstaterer, at der ikke i det konkrete tilfælde er forhold, der kan begrunde en hyppigere og udvidet kontrol og ophæver dermed Aalborg Kommunes påbud.

”Natur- og Miljøklagenævnet bemærker, at Aalborg Kommunes vedtagne retningslinjer for hyppighed af vandkvalitetskontrollen for ikke-almene vandværker, der indvinder mindre end 3.000 m3 vand årligt kan give anledning til, at kommunen sætter skønnet under regel, hvis retningslinjerne administreres således, at den påkrævede, konkrete vurdering, undlades, når der træffes afgørelse”. (Citat)

At sætte ”skøn under regel” betyder, at Aalborg Kommune har gjort sit skøn til en regel.

Afgørelsen kan læses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside under NMK -42-00409

Til Aalborg Stiftstidende udtaler Rådmand Lasse P.N. Olsen, at denne klagenævnsafgørelse får betydning for 43 vandværker i kommunen.

Ikke alle 43 nåede at få påbuddet. Ifølge rådmanden har kommunen udstedt 5 påbud, som vil blive trukket tilbage. Samtidig påpeger han, at det stadig er sådan, at forvaltningen ud fra en konkret vurdering kan påbyde et vandværk en grundigere analyse end minimumskravet . De 43 udpegede vandværker, som Aalborg Kommune allerede har sat i bås, skal være opmærksomme på, at hvis kommunen efterfølgende finder anledning til at udstede et påbud om udvidet analyse, skal der virkelig være tale om en begrundet mistanke om en eventuel forurening.

Dansk brøndejerforening hører gerne fra små vandværker, der måtte modtage et sådant påbud.