Lovbekendtgørelse nr. 1450 af 05/10/2020 Vandforsyningsloven
(Særlig er brønd- og boringsejeres rettigheder nævnt i § 18, 21 og 22). Læs hele loven her

Bekendtgørelse nr.  2361 af 26/11/2021 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
(Kaldet Drikkevandsbekendtgørelsen) (For ”ikke almene” anlæg, der forsyner 2 – 9 ejendomme er kravene ”Forenklet kontrol”, som fremgår af bilag 3). (For ”ikke almene” anlæg, der alene forsyner en enkelt husstand, er der efter 27/10/2017 ikke krav om fremsendelse af analyseresultater til kommunen. Se nærmere under Vigtig Information. Læs hele bekendtgørelsen her

Bekendtgørelse nr. 1260 af 28/10/2013
om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.
(Opmærksomheden henledes særligt på § 28 om sløjfning af overflødige brønde og boringer). Læs hele bekendtgørelsen her

Miljøstyrelsens ”Vejledning nr. 3-2005”
til kommunerne om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Udsendt 19/08/2005. Læs vejledningen her

Miljøstyrelsens ”Vejledning nr. 4 -2005”
om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre. Udsendt 19/08/2005. Læs vejledningen her (pdf)

Vejledning fra Naturstyrelsen af 13/03/2013
Ligeledes om håndtering af mikrobiologiske overskridelser. Læs vejledningen her

Lovbekendtgørelse nr. 277 af 27/03/2017. Miljøskadeloven.

Lovbekendtgørelse nr. nr 100 af 19/01/2022. Miljøbeskyttelsesloven.

Lovbekendtgørelse nr.  145 af 24/02/2020. Forvaltningsloven.
(Anvendes i forbindelse med aktindsigt i egne sager med den offentlige forvaltning).

Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24/02/2020. Lov om offentlighed i forvaltningen.
(Anvendes ved aktindsigt generelt i den offentlige forvaltning).

Det anbefales at gå ind og læse de pågældende love og vejledningers fulde tekst. Der vil løbende komme ændringer, som vil kunne findes på internettet.

Opdateret 18. oktober 2021.