Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10/05/2022 Vandforsyningsloven
(Særlig er brønd- og boringsejeres rettigheder nævnt i § 18, 21 og 22). Læs hele loven her

Bekendtgørelse nr.  1023 af  29/06/2023 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
(Kaldet Drikkevandsbekendtgørelsen) (For ”ikke almene” anlæg, der forsyner 2 – 9 ejendomme er kravene ”Forenklet kontrol”, som fremgår af bilag 3). (For ”ikke almene” anlæg, der alene forsyner en enkelt husstand, er der efter 27/10/2017 ikke krav om fremsendelse af analyseresultater til kommunen. Se nærmere under Vigtig Information. Læs hele bekendtgørelsen her

Bekendtgørelse nr. 1260 af 28/10/2013
om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.
(Opmærksomheden henledes særligt på § 28 om sløjfning af overflødige brønde og boringer). Læs hele bekendtgørelsen her

Miljøstyrelsens ”Vejledning nr. 55-2022”
til kommunerne om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Udsendt 04/02/2022. Læs vejledningen her (pdf)

Miljøstyrelsens ”Vejledning nr. 9095 -2013”
om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre. Udsendt 18/03/2013. Læs vejledningen her (pdf)

Lovbekendtgørelse nr. 482 af 25/04/2022. Miljøskadeloven.

Lovbekendtgørelse nr. nr 5 af 03/01/2023. Miljøbeskyttelsesloven.

Lovbekendtgørelse nr.  433 af 22/04/2014. Forvaltningsloven.
(Anvendes i forbindelse med aktindsigt i egne sager med den offentlige forvaltning).

Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24/02/2020. Lov om offentlighed i forvaltningen.
(Anvendes ved aktindsigt generelt i den offentlige forvaltning).

Det anbefales at gå ind og læse de pågældende love og vejledningers fulde tekst. Der vil løbende komme ændringer, som vil kunne findes på internettet.

Opdateret 19. september 2023.