Nitrat ifølge WHO

I WHO vejledningen anføres, at den anbefalede grænseværdi for nitrat på 50 mg/l er fastsat af hensyn til babyer, der får modermælkserstatning, og hvor der er bakteriologisk forurening af drikkevandet.

Det fremgår imidlertid også af WHO vejledningen om nitrat, ”at drikkevand med 50 – 100 mg/l kan anvendes til flaskebabyer, hvis vandet er fri for bakteriel forurening”.

Det er meget alvorligt for mange brønd- og boringsejere, at mange kommuners forvaltnings-medarbejdere udsteder påbud om nye prøver ved nitrattal på 51-52, og ved coliforme bakterier på 1 eller 2, som meget vel kan være udtagnings- eller laboratoriefejl og derfor kan medføre store uberettigede økonomiske omkostninger for den enkelte og i flere kommuner endog krav om tvangslukning.

 

Fakta om Nitrat

Under generalforsamlingens debat fremlagde overlæge Chr. Aabo nye referencer om nitrat. Fra flere velanskrevne forskeres udredninger i engelsksproget tidsskrift gengives her enkelte konklusioner.

 Konklusion: Uorganisk nitrat indtages i store mængder i sund grøntsagsholdig kost. Nitrat i kosten er for nylig vist at have mange virkninger, som kan være nyttige ved at forhindre sygdomme. Dette står i modsætning til tidligere studier, som har formodet, at nitrat er en toxisk forurening af drikkevand og en uønsket del af føden, som kan forårsage methæmoglobulinæmi og kræft.

(Gilchrist et al. Dietary nitrate – Good or bad? Nitric Oxide 22: 104 – 109, 2010).

Konklusion: Ingen af de helbreds relaterede påstande imod nitrat i føden er sandsynliggjort. Den aktuelle MCL (Maximum Contaminant Level) for nitrat i USA, Europa og WHO er baseret på fejlvurdering i ”American Public Health Association´s oversigt fra 1948, i hvilken hovedvægten var lagt på data begrænset til tilfælde med infantil methæmoglobinæmi (blå børn) associeret med nitrat forurenet vand.

Nitrat koncentrationen i grøntsager kan være mere end 50 gange højere end grænseværdien for nitrat i drikkevand.

(L´hirondel et al. Dietary Nitrate: Where is the risk. Environmental Health Perspectives 114: A458-A459, 2006).

lovens muligheder for at udvise fornuftige skøn og fleksibilitet om grænseværdier for bl.a. nitrat.  Det skal her bringes i uddrag:

Bornholms Regionskommunes administrationspraksis

Nitrat mg pr. liter 0-50 51-100
Kvalitet God Nogenlunde
Næste prøve Brønde: 5 år, Boringer: 10 år hvert 5. år. Anbefale forbedret kvalitet.

Viborg Kommunes administrationspraksis

Nitrat mg pr. liter <51 51-99
Kvalitet God Mindre overskridelse
Handling Ingen Brev til ejer om, at vandet ikke må avendes til spædbørn, gravide og ammende kvinder m.m. forbedret kvalitet.

Rebild Kommunes håndhævelsesvejledning

 Nitrat mg pr. liter <50 >50 og <60 >60 og <100
Handling Ingen bemærkninger. Ny analyse, forenklet Må ikke benyttes til modermælkserstatning. Ny analyse, forenklet kontrol om 5 år. Må ikke benyttes til modermælkserstatning. Evt. teknisk tilsyn. Påbud om skærpet observation, Analyse for nitrat med 1 års mellemrum i 3 år.Herefter vurdering: Er indholdet stabilt under 100 mg/l, kontrol hvert 5. år.

Det må anbefales at gå ind på de pågældende kommuners hjemmesider og se nærmere.

Foreningens medlemmer opfordres til at gøre bestyrelsen opmærksom på evt. andre kommuners ændringer til fleksibel administrationspraksis.

Sjællandske kommuners administrationspraksis for nitrat.

Max 60 mg/l Godkendes/accepteres
61-100 mg/l Skærpet kontrol: Årlig prøve
>100 mg/l Opfølgende prøve indenfor 3-6 mdr.