Til alle med egen brønd eller boring – læs her !

Kommunernes forvaltningsmedarbejdere udsender krav om, at der skal udfyldes ansøgnings-skemaer til fornyelse af indvindingstilladelser.

Det er overflødigt at søge, idet kommunen blot kan udstede en sådan tilladelse på grundlag af allerede kendte oplysninger, idet den enkelte har krav på fortsat indvinding, jf. Vandforsyningslovens § 22 stk. 2, der lyder:

”Når en vandindvindingstilladelse bortfalder som følge af en tidsbegrænsning, skal en ny tilladelse meddeles i det omfang, der fortsat er behov for vandindvinding, medmindre samfundsmæssige hensyn, jf. § 1 og § 2 er til hinder herfor”.

Kommentar til samfundsmæssige hensyn i lovens § 1 og § 2:

Jeres indvinding har ikke hidtil givet samfundsmæssige problemer og vil derfor heller ikke gøre det ved fortsat indvinding.

MEN – Pas på at I ikke ved jeres underskrift på en ansøgning giver sagsbehandleren mulighed for at nægte jer indvindingstilladelse og i stedet kræve tilslutning til et vandværk og dermed tvangsnedlægge jeres indvinding. 

 

 25. august 2009

Dansk Brøndejerforenings kommentarer til nedenstående artikel om indvindingstilladelser.

Det fremgår af nedenstående tekst i skrivelsen fra by- og Landskabsstyrelsen (citat): 

“Da vandindvindinger, som er omfattet af §18 stk. 2, ikke er omfattet af tidsbegrænsningen, skal de respektive grundejere dermed heller ikke have meddelt ny vandindvindingstilladelse senest 1. april 2010.”

Det fremgår andet sted i teksten, at § 18, stk. 2 gælder indvindinger uden for et alment vandforsyningsanlægs naturlige forsyningsområde.

På forespørgsler fra medlemmer kan nu oplyses, at i henhold til oplysninger der er tilgået foreningen, vil man ikke kunne slutte modsætningsvist, hvoraf kan udledes, at ejere, der indvinder vand til husholdningsbrug og som ligger inden for et alment vandforsyningsanlægs naturlige forsyningsområde, heller ikke skal have meddelt ny indvindingstilladelse.

 

Indvindingstilladelser – et yderst aktuelt emne

Fra Nyhedsbrevet juli 2009

Vi har skrevet om dette emne allerede for et år siden i det blå HÆFTE, der blev udleveret til Miljøministeren og kontorchef fra By – og Landskabsstyrelsen under mødet i ministeriet i september 2008 og senest i ”Nyhedsbrev Februar 2009”.

Der skal her gives et kort resume af de tidligere artikler).

Bestyrelsen fik flere henvendelser fra medlemmer, der af deres kommuner havde fået oplyst, at de kun havde indvindingstilladelse til 2010, og at der skulle udfyldes ansøgningsskemaer om mulig forlængelse.

Vi skal her uddrage af de aktuelle paragraffer i Vandforsyningsloven (1980-loven):

  • §86 stk. 1: “Vandindvindingsrettigheder, der er givet eller fastsat i medfør af den gamle lov er fortsat gyldige”
  • § 86 stk. 2: “Vandindvinding, der foregår ved lovens ikrafttræden, og hvortil der efter den hidtidige lovgivning ikke har været krævet tilladelse, er fortsat lovlig.”
  • § 86 stk. 4: “Rettigheder efter stk. 1 gælder kun for et tidsrum på 30 år fra lovens ikrafttræden.

Forvaltningsmedarbejdere i de pågældende kommuner har tilsyneladende tolket lovens § 86 stk. 1 sådan, at en tilladelse til vandforsyning fra boring eller brønd efter 1980-loven nu efter 30 år udløb den 1. april 2010.

Dansk Brøndejerforening har, i vore forudgående artikler på vore offentlige møder og i samtaler med forvaltningsmedarbejdere, tilbagevist denne tolkning og har anbefalet vore medlemmer og andre at undlade at efterkomme krav om udfyldelse af tilsendte ansøgningsskemaer.

Vi har henvist til, at de pågældende forvaltningsmedarbejdere i deres krav om ansøgning ikke tog hensyn til

  • § 22 stk. 2: “Når en vandindvindingstilladelse bortfalder som følge af en tidsbegrænsning, skal en ny tilladelse meddeles i det omfang, der fortsat er behov for vandindvinding…” 

Vor anbefaling og opfordring til medlemmer var derfor, at man ikke skulle udfylde tilsendte ansøgningsskemaer og dermed få sin indvinding gjort til genstand for fornyet kommunal sagsbehandling og vurdering, men blot oplyse kommunen om, at der fortsat var behov for vandindvinding på ejendommen.

 På grund af denne usikre situation – og muligt på grund af vore anbefalinger om at undlade at søge – rettede kommuner i efteråret 2008 henvendelse til By – og Landskabsstyrelsen for at få afklaret en fortolkning af lovgivningen omkring disse forhold.

By – og Landskabsstyrelsen udsendte en skrivelse om styrelsens fortolkning, dateret den 26. marts 2009, til alle Kommuner, Kommunernes Landsforening, Regionerne, De Kommunale Vandværkers Forening, De Private Vandværkers Forening og til Dansk Brøndejerforening.

Vi rettede henvendelse til By – og Landskabsstyrelsen for at få accept til at bringe styrelsens skrivelse i dette Nyhedsbrev. Skrivelsen bringes her med den fulde tekst.

 ———————————————————————————————————

 

 

(Afskrift)                                                                               MILJØMINISTERIET                                                                  

                                                                                        By – og Landskabsstyrelsen

 

Til alle kommuner, KL, Regionerne,                                     Vand

DANVA, FDV og                                                                   J.nr. BLS-411-00031 

Dansk Brøndejerforening.                                                     Ref. PWE / CATCA

                                                                                                Den 26. MARTS 2009

 

Ret til indvinding af grundvand for grundejere på egen grund til brug i husholdningen

By – og Landskabsstyrelsen er blevet forespurgt om reglen i vandforsyningslovens 1) § 86, stk. 4, hvorefter vandindvindingstilladelser, der ved lovens ikrafttræden var lovlige, skal fornys inden april 2010 også gælder for enkeltindvindinger af grundvand til brug i husholdningen, jf. vandforsyningslovens § 18, stk. 2.

I den anledning skal By – og Landskabsstyrelsen oplyse, at:

Rettigheden til at indvinde grundvand fra egen grund til brug i husholdningen er meget gammel og fremgår i dag af vandforsyningslovens § 18, stk. 2. Herefter er enhver grundejer, hvis ejendom er beliggende uden for et alment vandforsyningsanlægs naturlige forsyningsområde, medmindre der må antages at være nærliggende fare for, at vandet ikke vil opfylde de fastsatte krav til kvaliteten af drikkevandet eller i øvrigt vil blive sundhedsfarligt, berettiget til at indvinde grundvand. Bestemmelsen er en undtagelse til vandforsyningslovens § 18, stk. 1, hvorefter grundvand og overfladevand ikke må indvindes uden tilladelse.

Da vandindvindinger, som er omfattet af § 18, stk. 2 ikke er omfattet af tidsbegrænsningen, skal de respektive grundejere dermed heller ikke have meddelt ny vandindvindingstilladelse senest 1. april 2010.

Retten til at indvinde grundvand til brug i husholdningen kræver fortsat ikke særskilt tilladelse efter § 18, stk. 2, men der skal som tidligere søges om tilladelse til anlæggets placering.

Efter den praksis, der med 1926 loven og siden med ændringen i 1978 loven udviklede sig, er indvinding til 2-familiers huse også omfattet af § 18, stk. 2.

Omfatter ejendommen til gengæld flere husholdninger eller en husholdning for et større antal mennesker, herunder kaserner og hoteller, skal der søges en indvindingstilladelse.

Endelig skal opmærksomheden henledes på at reguleringen af dårlig vandkvalitet løses efter vandforsyningslovens regler om kvalitetskrav til drikkevand fra enkeltindvindinger. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 2). Ved overskridelse af fastsatte kvalitetskrav meddeles påbud om udbedring i medfør af vandforsyningslovens § 62.

Med venlig hilsen

Inger Bergmann

Kontorchef

 

1 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. n r. 1026 af 20. oktober 2008

2 Bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007.

———————————————————————————————————- 

Som det ses går By – og Landskabsstyrelsen i skrivelsen endnu videre end Brøndejerforeningens tolkning, idet man henviser til praksis helt tilbage til 1926 og 1978 videreført i den nu gældende lovs § 18 stk. 2, hvor man efter denne § overhovedet ikke skal have meddelt ny tilladelse til fortsat indvinding.

Det er lidt bemærkelsesværdigt, at styrelsen ikke behandler bestemmelsen i vandforsyningslovens § 22, stk. 2, i relation til meddelelse om fortsat indvinding.

Indtil der findes svar på flere af sådanne uafklarede forhold må vi fortsat anbefale de af vore medlemmer, der ikke er enkeltindvindere, og dermed ikke hører ind under § 18, stk. 2:

Undlad at udfylde ansøgningsskema! – men besvar en kommunal henvendelse med henvisning til vandforsyningslovens § 22 stk. 2 ved at oplyse, at der også efter den 1. april 2010 er behov for vandindvinding for de pågældende forbrugere og derfor ønskes meddelt forlænget tilladelse.

PS. Dansk Brøndejerforening ønsker tilbagemeldinger fra vore medlemmer om myndighedsreaktioner.