23. juni 2016

Deltagere på et sprøjtekursus har fået udleveret en offentliggjort artikel fra det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science om sammenligning med andre risiko-faktorer.

Læs artiklen under Pesticider – Klik her

Opfordring til alle med egen vandforsyning

Som det fremgår af Dansk Brøndejerforenings NOTAT af 5. juni 2009 har en række kommuner en ændret praksis i forbindelse med resultater af drikkevandsprøver, der ikke helt overholder de vejledende værdier.

Dansk Brøndejerforenings bestyrelse har stærkt gjort gældende, overfor kommuner og centrale myndigheder, at vore medlemmer har krav på lighed for loven uanset landsdel.

Uanset hvad resultatet bliver af de igangværende tiltag, må bestyrelsen fortsat opfordre alle med egen vandforsyning til at holde deres vandforsyningsanlæg i god og forsvarlig stand og sørge for, at drikkevandskvaliteten overholder kravene – for deres egen og deres familiers skyld.

Se nedenstående NOTAT

 

5. juni 2009

 N O T A T

 om kommuners forvaltningspraksis ved godkendelse af vand i private brønde og boringer.

Miljøstyrelsen (tidligere ankeinstans i drikkevandssager) udsendte i 1990 en vejledning ”Vejledning 3 – 1990” der blev efterfulgt af ”Vejledning 3 – 2005”.

Disse vejledninger blev udsendt til samtlige kommuner med henblik på at sikre en ens administrativ forvaltning af vandforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser.

I ”Vejledning 3 – 2005”, afsnit 5, ”Forholdsregler mod utilfredsstillende vandkvalitet” er beskrevet en række forhold til regulering af kommunernes reaktion. Det kan anbefales alle at gennemlæse vejledningen.

Der skal her fremhæves nogle citater fra denne vejlednings afsnit 5:

 

·     Selv om kvalitetskravene er overskredet, er dette ikke ensbetydende  med at vandet umiddelbart er sundhedsfarligt…..

·     Kommunalbestyrelsens afgørelse af, om vandet er sundhedsfarligt, skal ske efter drøftelse med embedslægeinstitutionen ……

·     Hvis kommunalbestyrelsen finder at overskridelsen er af underordnet betydning, kan den beslutte at afvente den næste analyse. 1) Denne mulighed kan i princippet sammenlignes med en dispensation fra kvalitetskravene…..

·     Det kan eventuelt undlades at skride ind overfor enkeltindvindere….

·     Undladelse af indgreb bør i almindelighed kun komme på tale, hvis overskridelsen er uden sundhedsmæssig betydning eller har ringe sundhedsmæssig betydning…..

 Klik her og læs om grænseværdier i udvalgte kommuners administrationsgrundlag.