Haderslev Kommunes nidkære krav tilbagevist

Haderslev Kommune har tabt en sag mod en vandforsyningsejer, der nægtede at tage en ny forenklet kontrol, blot fordi analyseresultatet, som overholdt alle kvalitetskrav, ikke var sendt direkte fra laboratoriet til kommunen.

Haderslev Kommune accepterede ikke analyseresultatet, som var taget som egenkontrol og sendt videre til kommunen umiddelbart efter modtagelsen, og forlangte en ny prøve udtaget, hvilket ville koste vandforsyningsejeren op mod 1.500,- kr.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver i afgørelsen Haderslev Kommunes påbud om udtagning af ny drikkevandsprøve til analyse som ”forenklet kontrol” og fremfører:

”Det forhold, at analyseresultatet – i strid med tilsynsbekendtgørelsens § 26 – er sendt fra laboratoriet til klager, der har videresendt resultatet til Haderslev Kommune, medfører efter nævnets opfattelse ikke, at der skal foretages en ny prøve. I stedet må laboratoriet anmodes om at eftersende det udarbejdede analyseresultat direkte til kommunen”.

Det må konkluderes, at Natur- og Miljøklagenævnet har truffet en yderst fornuftig afgørelse, som kan få betydning også i andre kommuner, der er lige så nidkære som Haderslev Kommune på dette område.