Hollandsk familie dømt i retten for at have renoveret egen brønd

Efter to aflyste retsmøder er familien nu dømt efter et ugyldigt anklageskrift til at betale 3.000 kr. eller gå i fængsel i 6 dage + sagsomkostninger for at have renoveret sin egen brønd.

Kommunens påbud af 27. november 2012 om at tilslutte sig Fole Vandværk skulle være efterkommet i løbet af 13 dage og senest den 10. december 2012 – 18 dage før klagefristens udløb, men familien indsendte i stedet en klage til klagenævnet over påbuddet og gik i gang med at renovere brønden efter anvisning fra Dansk Brøndejerforening. Samtidig installeredes en rustfri tank til rent drikkevand fra naboen til bl.a. rengøring af malkeudstyr. Den fungerede, indtil familiens egen vandforsyning var uden problemer.

Efter i 2013 at have modtaget særdeles fine analyseresultater trak kommunen påbuddet om tvangslukning og krav om tilslutning til offentligt vand, men familien havde jo ikke ”klappet hælene i”, da kommunen krævede ejendommen tilsluttet Fole Vandværk, og det skulle straffes !

Så da politiet i to omgange i december 2013 henvendte sig til kommunen med forespørgsel om, hvorvidt kommunen ønskede, at anmeldelsen skulle opretholdes, blandt andet efter kommunen trak det meddelte påbud, svarede en forvaltningsmedarbejder tilbage, at ”sagen ønskes opretholdt”

Haderslev Kommunes kommunaldirektør og den politiske ledelse henvendte sig herefter både mundtligt og skriftligt til politiet og bad om at få sagen lukket, da kommunen ikke ønskede familien straffet, men disse henvendelser var ikke at finde i anklagerens fremlagte sags-materiale, ligesom der manglede bilag og underbilagsnumre i forsvarerens tildelte sags eksemplar. Dvs. at anklagemyndigheden udelukkende henholdt sig til en underordnet kommunal medarbejders juridiske afgørelse imod sin øverste chef !

Eller spiller kommunen med fordækte kort? Det er vel forhåbentligt ikke sådan, at kommunens administrative ledelse ”underhånden” har ladet politiet forstå, at kommunen gerne så, at politiet søgte sagen gennemført til dom ?

Kommunale embedsmænd og anklageren har også forsøgt at gøre gældende, at sagen ikke kunne trækkes, når den var anmeldt til politiet, men Retsplejelovens Kap. 65 giver netop kommunen mulighed for dette, inden der er afsagt dom i sagen.

Det var også den mulighed, politiet gav kommunen, men hvor en kommunal medarbejder fastholdt, at sagen skulle forfølges til straf, fordi familien ikke at have adlydt kommunens krav om at tilslutte sig Fole vandværk.

Dansk Brøndejerforenings formand Wisti Wistisen var beskikket forsvarer, men måtte opleve, at dommeren ikke tillod forsvareren at stille relevante spørgsmål til vidnet og fremføre et sammenhængende forsvar. Dommeren fulgte i stedet til mindste detalje anklagerens timelange gennemgang af gamle analyseresultater.

Sagen var behæftet med mange procedurefejl, og efter oplevelsen af retsmødets forløb er der grund til at spørge, om retssystemet i virkeligheden tilstræber retfærdighed.

Er det nødvendigt at straffe, fordi man kan ?

Ja, en direktør i Haderslev Kommune har offentligt udtrykt glæde over dommen. Hvorfor ?

Kommunens og politiets håndtering af sagen giver anledning til stor undren. Berammelse af to aflyste retsmøder og gennemførelse af et tredje i så bagatelagtig en sag synes at være spild af Rettens tid og resurser.

Desuden er det formentligt første gang i historien, at en borger bliver dømt efter et ugyldigt anklageskrift, der kræver et påbud efterkommet inden klagefristens udløb.

Men for Haderslev Kommune og anklageren i forening med dommeren lykkedes det at fælde en dom over en borger for at have skaffet tilfredsstillende vandkvalitet i sit eget vandforsyningsanlæg.