Vedtægter

§1. Foreningens navn er Dansk Brøndejerforening
Foreningen er Stiftet den 2. maj 1990.

Foreningens hjemsted og værneting er formandens adresse.

Foreningen er landsdækkende og er ikke tilknyttet nogen hovedorganisation.

 

Organisation
§  2. Foreningen er opbygget med:

  • Medlemmer § 4, 5 og 6
  • Bestyrelse § 7 og 8
  • Generalforsamling § 9 og 10
  • Urafstemning § 14

 

Foreningens formål
§  3. Foreningens formål er at værne om og bevare retten til privat at eje og benytte brønde og vandboringer i Danmark, samt retten til oprettelse af nye private vandforsyningsanlæg.

Foreningen kan, som forening, yde vejledning for et medlem f.eks. i tilfælde af forsøg på tvangstilslutning til et alment vandværk.

Der kan kun ydes vejledning i overensstemmelse med foreningens formål.

 

Medlemskab
§  4. Som medlemmer kan optages privatpersoner, som er ejere af  brønd eller vandboring.

Desuden kan optages personer, der repræsenterer enkeltindvindingsanlæg, som ejes i selskabsform.

Stk. 2. Der kræves mindst 3 måneders medlemskab for opnåelse af stemmeret.

Stk. 3. Endvidere kan andre privatpersoner, som ikke er ejere af brønd eller vandboring, men som ønsker at støtte foreningens formål, optages som støttemedlemmer uden stemmeret.

Støttemedlemmer betaler gældende kontingent, modtager foreningens nyhedsbreve/medlemsblad og har ret til at overvære foreningens general-forsamlinger.    

Stk. 4. Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden eller kassereren med angivelse af navn, adresse og telefon nr..

Stk. 5. Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsen stemmer for at afvise indmeldelsen.

Stk. 6. Et udelukket eller udtrådt medlem kan kun genoptages, såfremt evt. ældre gæld til foreningen er   berigtiget. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlems-forpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.

 

Udmeldelse og eksklusion
Stk. 7. Udmeldelse finder sted skriftligt til formanden eller kassereren senest med tre måneders varsel til regnskabsårets udgang.

Stk. 8. Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen.

Stk. 9. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog  uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

 

Kontingent
§  5. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for det kommende regnskabsår og indbetales til foreningen senest 1. marts.

 

Medlemspligter
§  6. Medlemmer, herunder støttemedlemmer, er forpligtiget til at overholde foreningens vedtægter og  formålsbestemmelse.

 

Bestyrelsen
§  7. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der afgår skiftevis 3 hh. 4 bestyrelsesmedlemmer ad gangen.

Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder 1. suppleant og dernæst 2.suppleant.

Stk. 2 Supplerende valg til bestyrelsen finder derefter sted på førstkommende generalforsamling, med mindre bestyrelsen bliver på mindre end 4 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 4. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen evt. ansatte personers virksomhed.

 

Bestyrelsesarbejdet
§  8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres protokol og beslutningsreferat.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 4
bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Generalforsamlingen
§  9. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

Stk. 2. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel, enten i foreningens medlemsblad, ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer eller ved offentliggørelse i dagspressen.

Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens reviderede regnskab.

Dagsordenen skal mindst indeholde:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg til bestyrelsen

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisorer

10. Eventuelt

 

Kompetence
Stk. 3Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender Jf. dog §§ erne. 10 og 14.

 

Gennemførelsen
Stk. 4. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog bortset fra § 4, stk. 6 og 8, §  13 og 15.

Hvert medlem har én stemme.

Afstemningen skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således, at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

 

Ekstraordinær generalforsamling
§  10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter krav herom med angivelse af formål, og ikke andet kan komme til afstemning.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelse af begæring herom, og skal i alle tilfælde indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

 

Regnskab og Formue
§ 11. Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer, som begge er valgt blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen.

Stk. 2. Foreningens formue, udover hvad der er nødvendigt til afholdelse af løbende udgifter, skal indsættes i bank på konto lydende på foreningens navn.

 

Tegning og Hæftelse
§  12. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for de på foreningen hvilende forpligtelser.

 

Vedtægtsændringer
§  13. Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, samt efterfølgende ved urafstemning blandt foreningens medlemmer ved almindelig stemmeflerhed.

Nye vedtægter er gældende fra det tidspunkt, hvor der foreligger endelig vedtagelse.

 

Urafstemning
§  14. Urafstemninger gennemføres blandt alle foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Vedtægtsændringer sendes til urafstemning, og der kræves almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer for endelig vedtagelse.

Bestyrelsen kan henskyde ethvert spørgsmål til afgørelse ved urafstemning, hvilket ligeledes afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.

                        

Opløsning
§  15. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer.

Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen forpligtet til at lade spørgsmålet afgøre ved urafstemning, hvor der kræves 2/3 af de afgivne stemmer for endelig opløsning.

Ved foreningens opløsning bortgives foreningsformuen til almennyttige formål.

 

Voldgift
§  16. Stridigheder om anvendelsen af foreningens vedtægter afgøres ved voldgift.

Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf  hver af de stridende parter vælger én, samt én af voldgiftsmændene i fællesskab valgt opmand.

Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger.

I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

 

Overgangsbestemmelser.
Såfremt vedtægtsændringerne vedtages indebærer det, at bestyrelsens antal øges til 7 medlemmer, og efter den endelige vedtagelse indtræder 1. og 2. suppleant i bestyrelsen, således at 1. suppleant indtræder i en 2 årig periode, og 2. suppleant i en 1 årig periode.

 

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 25. februar 2001 og på en ekstraordinær generalforsamling d. 18. marts 2001.

Wisti Wistisen           Svend Aage Nielsen

Edith Kjærgaard       Birgit Mølholm Andersen

Jep Kjær                      Dorthe Mørch Jørgensen