Ingeniørforeningens Standard – Dansk Standard.

 Af Steffen Andersen,civilingeniør.

Vil du købe  en 21 år gammel PC ?

Det vil du nok ikke, medmindre du er museumsdirektør. Den kan ikke køre Windows.

Den danske standard, DS441 (1988), Norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg, som kommunerne ofte læner sig op ad når de stiller krav til nye vandindvindingsanlæg og renoveringer af vandindvindingsanlæg er 21 år gammel. I visse tilfælde bliver DS441 (1988) læst af kommunerne som fanden læser bibelen. DS441 (1988) er på 35 sider i A5 format.

DS441 (1988) startede ikke som en standard. Den startede i 1984 i Dansk Ingeniørforenings normudvalg, som i princippet var en interessegruppe under Ingeniørforeningen. Folk med interesse og viden om emnet deltog i en arbejdsgruppe, der opdaterede Ingeniørforeningens norm som var fra 1978. Da de var færdige i 1988 udgav de arbejdet som en norm fra Ingeniørforeningen. Provokerende kan man kalde normen for et dokument fra en fagforening.

Nogle af medlemmerne af normudvalget og arbejdsgruppen havde tætte forbindelser til Dansk Standard, som er en selvstændig og selvfinancierende organisation, der ikke er en del af den offentlige administration. Nogle af medlemmerne tager kontakt til Dansk Standard og siger “vi har en færdig norm her, var det ikke en ide at gøre den til dansk standard”. Dansk Standard kigger på normen og siger det er en god ide og normen bliver lavet til Dansk Standard 441 i 1988.

De 2 afsnit ovenfor er af pladshensyn en simplificeret fremstilling, med de væsentlige pointer som er relevant her. DS441 (1988) er som man kan se ikke vedtaget af folketinget og er dermed ikke lov. Jeg har ikke fundet noget sted i lovgivningen, hvor man refererer til DS441 (1988).

I det følgende vil jeg bruge ordene norm og standard som ensbetydende, som de er anvendt i DS441 (1988).

Kommunerne læner sig ofte op ad DS441(1988) når de stiller krav til vandindvindingsanlæg. De skriver ofte af fra afsnit 4.4 “Dimensionering og Udformning” i normen. og stiller det som krav til et vandindvindingsanlæg, for at de vil godkende det.

Kommunerne glemmer meget ofte at læse Indledningen til DS441, afsnit 1.1 “Generelt”. Her står blandt andet, at når man anvender normens krav og forskrifter skal man tage hensyn til den teknologiske udvikling, der er sket inden for vandindvindingsanlæg. Eksempel: Når man i normen skriver, at man skal lave en betonafdækning med fald væk fra brønden mindst 2 meter væk fra brønden, så viser erfaringen, at disse afdækninger knækker og bliver utætte. Derfor anvender man i dag ofte kraftige plastfolier lagt i opfyldninger uden skarpe sten. Men kommunerne forlanger ofte betonafdækninger.

I samme indledning står, at normen kan fraviges, hvis afvigelsen er forsvarlig. Det betyder, at hvis man kan lave et bedre og billigere vandindvindingsanlæg, ved at fravige standarden, så er det ikke en overtrædelse af standardens krav. Man skal bare kunne dokumentere, at det er forsvarligt. Mit eget vandindvindingsanlæg er bevidst designet med afvigelser fra DS441 der udnytter fysiske love, fordi det giver en bedre sikkerhed mod forurening af boringen og en billigere løsning, der kan passes med mindre opsyn.

I indledningens afsnit 1.2 “Gyldighedsområde” står at normen gælder for nye anlæg. For ældre anlæg der renoveres skal manIKKE opfylde DS441 (1988), for de dele af anlægget som ikke renoveres. Det betyder, at man ifølge DS441 (1988) ikke kan forlange, at der skal indsættes stigetrin i brøndvæggene, hvis man kun renoverer toppen af brønden ved at tilføje en betonring på 30 cm over terræn og skifte dækselet. Men det er der kommuner der gør. Foretager man derimod store renoveringer af brøndvæggen, så foreskriver DS441(1988) at man under denne renovering skal indsætte stigetrin. Forudsat at der ikke er grund til at fravige DS441 (1988), som det er beskrevet ovenfor.

Når kommunerne refererer til DS441 (1988) skiver de ofte kun “DS441″. De ønsker antagelig ikke at reklamere med, at de bruger en standard, der er mere end 20 år gammel. Til sammenligning er Bygningsreglementet for småhuse blevet erstattet af nye bygningsreglementer flere gange i de sidste 20 år (1995 (afløste 1985), 1998, 12 tillæg til 1998 reglementet, 2008).

Som omtalt er DS441(1988) ikke lov, og derfor kan en kommune, så vidt vi ved, ikke med henvisning til lov kræve, at et vandindvindingsanlæg skal overholde DS441 (1988). Når det er sagt, så vil en domstol ved en sag læne sig kraftigt op af DS441 (1988), hvis de skal vurdere, hvilke krav et vandindvindingsanlæg skal opfylde, simpelt hen fordi (1) det er den bedste beskrivelse der er af krav til et mindre ikke-alment vandindvindingsanlæg og (2) det er udarbejdet af fagfolk. Men DS441 er ikke lov og kan fraviges. Den er bare det bedste vi har, men den skal bruges med kritisk sans og sund fornuft.