Kommune politianmeldte brøndejer i stedet for rådgivning

Brøndejeren var forud i en periode på 10 år blevet givet gentagne påbud om udtagelse af vandprøver til analyse. Kommunen havde ladet afholde såkaldt ”Teknisk Tilsyn”, men uden at der blev givet brøndejeren råd og vejledning til afhjælpning af den utilfredsstillende vandkvalitet.

Brøndejeren havde ikke kendt til vor forenings eksistens, før han i februar 2009 blev medlem og deltog i foreningens generalforsamling den 15. marts 2009. Under generalforsamlingen henvendte han sig til bestyrelsen og fremviste en skrivelse fra kommunen dateret den 23. februar 2009, hvoraf fremgik: (citat)

”Kommunen har i brev af 02.10. 2008 indskærpet over for Dem, at drikkevandsindvindingen fra det nuværende anlæg skulle ophøre senest den 15.01.2009”……….

”Kommunen står over for at skulle indgive politianmeldelse, fordi De ikke har efterkommet kravet om ophør af indvindingen. Kommunen beregner at indgive anmeldelse den 16. marts 2009. Står De lige over for tilslutning til vandværket, vil vi dog undlade at indgive anmeldelse”… 

Den seneste drikkevandsanalyse havde udvist indhold på 10 coliforme bakterier og et kimtal på 1100.

Vi var nu i alvorlig tidnød ved at skulle hjælpe brøndejeren, der jo reelt kunne blive politianmeldt allerede dagen efter. Vi bad ham derfor om straks den næste dag personligt at kontakte kommunens sagsbehandler for at oplyse, at han havde søgt råd og vejledning hos Dansk Brøndejerforening, og at kommunen den følgende dag ville modtage en skrivelse med en nærmere redegørelse for, hvordan han ville kunne løse sit vandkvalitetsproblem og dermed anmodning om, at kommunen ventede med politianmeldelse.

Få timer efter at brøndejeren havde forladt forvaltningen indgav sagsbehandleren politianmeldelse.

Vi fremsendte efterfølgende på brøndejerens vegne en længere skrivelse til kommunens forvaltning og til politikerne, hvori vi opfordrede kommunen til at trække politianmeldelsen og give tid til, at foreningens råd og vejledninger til brøndejeren – som kommunens forvaltning ikke havde givet ham – kunne blive effektueret og kontrolleret ved en ny analyse af drikkevandet. Skrivelsen blev også fremsendt til politiet.

Vor skrivelse blev ikke besvaret, men kommunens ledende forvaltningsmedarbejder forsøgte i fire skrevne sider fremsendt til Fyns Politi at tilbagevise indholdet i vor skrivelse.

Brøndejeren blev i to omgange afhørt af den lokale landbetjent, der meddelte brøndejeren, at såfremt han ikke fulgte kommunens påbud om tvangslukning af brønden og sluttede sig til det lokale vandværk, ville han blive præsenteret for et bødeforlæg på formentlig 1.500,- kr. og pålagt ugentlige eller månedlige tvangsbøder, indtil han efterkom påbuddet om tvangslukning af hans brønd.

Ved vor gennemgang af brøndejerens anlæg fandtes kun anledning til meget få tiltag. Der blev rettet nogle forhold omkring brøndens dæksel, og ellers skønnedes det, at der havde været tale om fejl i forbindelse med prøveudtagningen.

Vi (foreningen) rettede nu vore henvendelser og skrivelser direkte til Politiet med henblik på sikring af, at der ikke blot pr. automatik blev fremsendt bødeforlæg til brøndejeren, men at sagen blev juridisk vurderet efter dens konkrete indhold, hvilket vi blev lovet.

Hvis bødeforlæg og tvangsbøder ikke blev betalt, ville det jo have ført til, at politiet indbragte sagen for byretten, hvor der muligt ville blive indkaldt en ”særlig sagkyndig” fra samme kommune!!.

Den 12. august 2009 blev der udtaget ny vandprøve til analyse, og denne viste intet måleligt indhold af coliforme bakterier (< 1 ant./100ml) og et kimtal på 117 (grænseværdi 200). Alle øvrige parametre overholdt ligeledes grænseværdierne.

Vi fremsendte ny skrivelse til Politiet bilagt kopi af analyserapporten sammen med henvisning til kvalitetskravene i ”Tilsynsbekendtgørelsen” nr. 1449 og en anmodning om at afvise sagen og hjemsende sagen til kommunen. Denne anmodning blev fulgt af politiet.

Kommunen fremsendte nu skrivelse af 17.09.2009 til brøndejeren, hvoraf fremgår: (citat)

“Analyseresultatet er under de højst tilladelige værdier og giver således ikke anledning til bemærkninger og kommunen vil rette henvendelse til Dem, når kontrol med Deres vandforsyningsanlæg atter skal foretages, hvilket vil blive ca. 5 år fra prøvetagningsdatoen”.

Tvangslukning og dermed tvangstilslutning til vandværk ville have kostet brøndejeren omkring 50.000 kr. + autoriseret sløjfning af brønden til andre ca. 15.000 kr. Problemet blev klaret for nogle få hundrede kr. En stor besparelse – men den største lettelse var dog, at politiet afviste sagen.

Der fulgte ikke nogen form for undskyldning eller beklagelse for den manglende vejledning, og der fulgte heller ikke nogen beklagelse for den fejlagtige politianmeldelse, der altid opleves som belastende – især for lovlydige borgere.

 

Se også: Haderslev Kommune måtte overgive sig