Nitratindhold i drikkevand over kravværdien på 50 mg/l.

Det er kendt for foreningens medlemmer fra Hjemmesiden og fra Nyhedsbrevene, at flere kommuner har anlagt en langt lempeligere administrationspraksis med op til 100 mg/l.

En sådan lempeligere praksis har ikke medført indsigelser fra Centrale Styrelser eller fra Embedslæger/Sundhedsstyrelsen.
Hvorfor holder andre kommuner stædigt fast i 50 mg/l, når Sundhedsstyrelsen ikke griber ind over for de kommuner, der accepterer op til 100 mg/l ? Hvor har vi lighed for loven ?

Et par forhold om nitrat:
Et ældre ægtepar har gennem mange år haft et væsentligt forhøjet nitratindhold i deres drikkevand. Kommunen har gennem flere år presset og truet med indgreb, hvilket førte til udstedelse af påbud om tvangslukning af deres indvindingsboring. Nitratindholdet er målt til 130 mg/l. Efter klage har embedslægen udtalt følgende: (gengives her i anonymiseret form)

A F S K R I F T
Af skrivelse dateret 02-05-2013 fra Bo Fredsted, Embedslægeinstitutionen Nord, til Viborg Kommune vedr. varslet påbud om tilslutning til vandværk på grund af forhøjet nitratindhold.

Af de tilsendte oplysninger vedr. ejendommen (…………..) fremgår det, at ejendommen indvinder drikkevand fra eget vandindvindingsanlæg, og at nitratindholdet ligger væsentligt over grænseværdien, som er 50 mg/l.
I de seneste 10 år har nitratindholdet ligget omkring 130 mg/l.
Det er videre angivet, at ejendommen bebos af de samme 2 personer, som ved vurderingen i 2009. De 2 personers alder er i dag ca. 81 år og 89 år.
Hvis de samme beboere har brugt vandet i den almindelige husholdning gennem mange år, har vandets nitratindhold tilsyneladende ikke skadet dem, og det findes derfor ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at fraråde dem at bruge vandet i husholdningen og i driften.
Derimod må det pointeres, at vandet må regnes for at kunne være sundhedsskadeligt for andre, som kommer på ejendommen, eller som på et tidspunkt overtager ejendommen, og især må det indskærpes, at småbørn ikke må drikke vandet.
Venlig hilsen
Bo Fredsted
Afdelingslæge