Persondata

Dansk Brøndejerforenings regler for overholdelse af datalovgivningen.
Foreningens formål er at værne om og bevare retten til privat at eje og benytte private brønde og vandboringer i Danmark.

Som medlem kan optages privatpersoner, som er ejere af brønd eller vandboring og personer, der repræsenterer enkeltindvindingsanlæg, og små fælles ikke almene anlæg. Der kan endvidere optages støttemedlemmer uden stemmeret.

Ved optagelse som medlem i foreningen registrerer foreningens kasserer vedkommendes navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og om pågældende er ejer af en brønd eller en vandboring. Navn og adresse bruges i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og opkrævning af kontingent.
Der indhentes og registreres ikke personlige oplysninger udover de nævnte.

Medlemslisten opdateres elektronisk, og ved udmeldelse eller undladelse af betaling af kontingent slettes vedkommende i registret. Der tages backup af medlemslisten, som opbevares i aflåst rum hos kassereren.

Foreningen udleverer ikke medlemmers data til andre medlemmer eller til udenforstående.

Kun i de tilfælde, hvor et medlem udtrykkeligt anmoder om det, bliver et medlems sag og data viderebragt til en anden organisation eller myndighed.

I tilfælde af, at der sendes mails ud til en række medlemmer, bliver sekundære medlemmers mailadresser skjult.

Bestyrelsen deltager i medlemmers sager med myndigheder, og kopier af sådanne sager opbevares i aflåst stålskab hos foreningens sekretær. Såfremt et medlem ønsker sin sag slettet, foretages der makulering af alle dokumenter.

Bestyrelsen er ansvarlig for overholdelse af foreningens ovenstående regler.