Boringskontrol ved private enkeltforsyningsanlæg

En af foreningens medlemmer fik i 2011 kommunens tilladelse til en ny boring med vilkår om at lade udtage en prøve som ”Boringskontrol”. Det nægtede han bistået af Dansk Brøndejerforening med begrundelser som nedenfor – og tillige i henhold til Odense Politis afvisning af anmeldelse i tilsvarende sag.
Sagen blev indklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som den 20. december 2013 traf afgørelse (NMK-42-00285). Nævnet gav klageren medhold og ophævede kommunens krav om boringskontrol.

Denne afgørelse er herefter fremsendt til Politiet i Odense til brug i sagen i Nordfyns Kommune.

Mange vil huske omtale af sagen fra Otterup, hvor en af foreningens medlemmer i 2002 fik kommunens tilladelse til en ny indvindingsboring. Kommunen havde først nægtet at give tilladelse, men klagenævnet havde underkendt kommunens begrundelse, og kommunen gav derfor nødtvungent en midlertidig tilladelse betinget af, at der blev foretaget en ”Boringskontrol”-prøve inden endelig indvindingstilladelse.
Ejeren nægtede, støttet af Dansk Brøndejerforening, at lade udføre en sådan prøve med omkring 30 parametre og lod derfor alene analysere som ”Forenklet kontrol”.
Det medførte kommunalt påbud og senere anmeldelse til Politiet i Odense.
Foreningen fremskaffede dokumentation fra centrale styrelser og påviste overfor politiet, at krav om ”Boringskontrol” ikke havde hjemmel i lovgivningen. Politiets jurister afviste anmeldelsen i 2006.
Dermed måtte vejen være banet for, at kommunen kunne give endelig indvindingstilladelse – men NEJ – boringsejeren hørte intet fra kommunen.

Senere kom kommunalreformen og Otterup kommune kom ind under den nye Nordfyns Kommune.

I 2013 – syv år efter politiets afgørelse – sendte Nordfyns Kommunes forvaltningsmedarbejder et påbud med krav om udførelse af en prøve som ”Boringskontrol” i boringen fra 2002. I skrivelsen var anført, at såfremt en sådan analyse ikke var kommunen i hænde inden en bestemt dato, ville der blive givet påbud om sløjfning af boringen.
Forvaltningsmedarbejderen blev henvist til at gøre sig bekendt med den tidligere politianmeldelse, som var blevet afvist af Politiet på grund af manglende hjemmel, men forvaltningsmedarbejderen lod sig ikke rokke og udtalte bl.a., at det ikke er politiet, der afgør den slags forhold, men derimod Natur- og Miljøklagenævnet.
Forvaltningsmedarbejderen valgte alligevel at anmelde til Politiet i Odense, og boringsejeren er nu på ny blevet afhørt til sagen.

Kære læser – bedøm selv denne kommunale forvaltningsadfærd dels i Syddjurs- men vel allermest i Nordfyns Kommune. Er det ukendskab til danske love og centrale styrelsesprojekter – eller ?