Sag om udført erstatningsboring.

En af foreningens medlemmer søgte faglig hjælp, fordi hans vandforsyning var holdt op med at give vand. Den tilkaldte autoriserede håndværker konstaterede, at dykpumpen i boringen var holdt op med at virke og måtte tages op til reparation. Under optagningen satte pumpen sig fast og viren knækkede.

Vort medlem kontaktede foreningen og forespurgte om de lovgivningsmæssige rettigheder til at kunne lade udføre en ”erstatningsboring” – en § 21 stk. 2 boring.

Han blev orienteret om, at han i henhold til beskrivelsen af forholdet med den fastsiddende pumpe var i den trangssituation, der efter loven berettiger til at lade udføre en ny boring inden for 5 meter efter vandforsyningslovens § 21, stk. 2. Han blev endvidere orienteret om, at han inden påbegyndelse af arbejdet skulle meddele kommunen – som loven kræver – at en sådan erstatningsboring ville blive udført.

Den 5. juli 2010 blev kommunen underrettet ved tilsendelse af en mailskrivelse. Boringen blev udført samme dag.

Der blev efterfølgende modtaget skrivelse fra kommunen, dateret den 19. juli 2010, hvor en teknisk assistent meddelte at have oplysning om, at boringen var udført den 2. juli 2010, og arbejdet således var igangsat og udført, før der var sket anmeldelse, og at ejeren derfor ikke var i besiddelse af en lovlig indvindingstilladelse.

Denne forvaltningsmæssige påstand var ganske urigtig. Udover ejeren og brøndboreren var der yderligere et vidne til påbegyndelsen af borearbejdet den 5. juli.

Kommunen fremsendte nu et ansøgningsskema med krav om udfyldelse og indsendelse med henblik på lovliggørelse af den udførte boring. Det blev ikke efterkommet, idet en erstatningsboring efter § 21, stk.2 naturligvis træder i stedet for den defekte boring.

En ny skrivelse fra kommunens tekniske assistent, dateret 1. september 2010, var et varsel af påbud om sløjfning af boringen på ejendommen (red.: den nye boring). Det blev begrundet med, at kommunen ikke havde modtaget ansøgning om lovliggørelse af den udførte boring. Videre i skrivelsen stod anført:

Boring skal: ”Senest den 1. november 2010 være sløjfet…….”

Dansk Brøndejerforening bistod herefter vort medlem med en skrivelse til kommunen, som svar på kravet om indsendelse af ansøgningsskema til lovliggørelse af den udførte boring, med følgende ordlyd:

  1. Ansøgning om lovliggørelse

Den udførte boring (Vandforsyningslovens § 21, stk. 2) erstatter min tidligere boring og skal derfor ikke have meddelt nogen indvindingstilladelse.

Der skal endvidere henvises til skrivelse af 26. marts 2009 fra By- og Landskabsstyrelsen v/kontorchef Inger Bergmann fremsendt til samtlige kommuner, hvoraf fremgår, at indvindere af vand til husholdningsbrug hverken skal søge eller have meddelt nye tilladelser.

Såfremt denne skrivelse ikke er sagsbehandleren bekendt, kan den læses på Dansk Brøndejerforenings hjemmeside.

Der er nu 4 måneder efter ikke modtaget nogen ny skrivelse fra kommunen.

Kommentar:
Som det fremgår, vil en kommunal forvaltning ”gå meget langt” i et forsøg på at fratage en borger de lovfæstede rettigheder. Det refererede sagsforløb er desværre ikke enestående, og en kommunal forvaltning indrømmer ikke fejl.