Haderslev Kommune måtte overgive sig

I forlængelse af omtalen i Nyhedsbrev Juli 2013, ”Landbrugsejendom med 150 malkekøer+ opdræt” skal her sættes punktum i sagen. Som beskrevet i sidste nyhedsbrev er familien blevet meget dårligt behandlet af sagsbehandler og den tidligere udvalgsformand i kommunen. Man har ikke villet give en klage til Natur-og Miljøklagenævnet opsættende virkning, og man har ignoreret tilsendte skrivelser – ja, endog påstået, at disse aldrig er modtaget på trods af dokumentation for, at indholdet er læst.

Sagsbehandleren holdt fast i politianmeldelse og påbud om tilslutning til offentligt vandværk og tvangslukning af familiens boring på trods af analyseresultat, der viste særdeles fin vandkvalitet og overholdelse af alle parametre. Familien blev sigtet af politiet for ikke at have fulgt det kommunale påbud, og et retsmøde blev berammet til den 7. januar 2014.

Et offentligt møde den 8. oktober 2013 i Vojens i Haderslev kommune satte fokus på sagen, og flere aviser bragte læserbreve fra Dansk Brøndejerforening – og ikke mindst Jydske Vestkystens Haderslev afdeling gik hårdt imod især politikerne i kommunen og bragte større reportager med interviews. På møde i udvalget for Plan og Miljø blev det herefter besluttet at give familien en ny chance. Hvis en ny prøve også viste tilfredsstillende resultat, ville Kommunen droppe påbuddet.

Et nyt analyseresultat viste kort tid efter igen særdeles fin drikkevandskvalitet – finere, end det formentligt findes hos de offentlige vandværker. Tvunget af omstændighederne blev påbuddet om tvangslukning og tilslutning til offentligt vandværk trukket tilbage af Kommunen, men den tidligere udvalgsformand påstod, at han ikke kunne trække politianmeldelsen med efterfølgende retssag tilbage.

Nu forventede vi selvfølgelig, at politiet ville trække sagen tilbage, men intet skete. Dette viser, som så meget andet vi kender til, at myndighederne ikke er så gode til at melde tilbage, når sagen har taget en drejning imod, hvad de selv havde arbejdet for. Lige op til jul henvendte familien sig til retten i Sønderborg for at høre, om indkaldelsen til Retten stadig var gældende. Her kunne en medarbejder fortælle, at indkaldelsen var aflyst !

I indkaldelsen til retsmødet fremgik det, at udeblivelse fra retsmøde kunne give en udeblivelsesdom, så familien forsøgte forgæves at få en skriftlig bekræftelse på aflysningen. I stedet blev der berammet et nyt retsmøde til den 27. februar 2014, fordi kommunen ønskede familien straffet, da det meddelte påbud ikke straks var efterkommet – endda før klagefristens udløb.

Imod politiets oplysning om, at kommunen ønskede forholdet straffet meddelte en højtstående embedsmand i kommunen skriftligt, at kommunen ikke ønskede borgeren straffet. Dette medførte, at retsmødet den 27. februar blev aflyst et døgn før det skulle have været afholdt.

Seneste nyt i sagen er, at en journalist ved henvendelse til politiet har fået oplyst, at der vil blive indkaldt til et nyt retsmøde igen. Dette afventer vi nu, men lige så vigtigt er det at finde ud af, hvilken medarbejder i kommunen, der overfor politiet har oplyst og fastholdt, at kommunen ønskede borgeren straffet – imod administrationens ledelse og politikerne.