Kommune søgte med vandforsyningsplan at fratage en borgers rettigheder.

I august 2002 meddelte kommunen i skrivelse til en borger, at kommunen havde en vandforsyningsplan under udarbejdelse med udvidelse af forsyningsområderne for de almene (fælles) vandværker, og at man derfor nedlagte forbud mod etablering af ny boring m.m.

Der skrives videre, at det vil være spild af penge, hvis der bekostes for meget på indvindingsanlæg, og udvalget for Teknik og Miljø har i konsekvens heraf besluttet at udstede:

FORBUD mod etablering, udbedring eller ændring af Deres vandforsyning, uden at der på forhånd er indhentet tilladelse fra kommunen. Forbuddet gives med hjemmel i Vandforsyningslovens § 21 stk. 3.

Der henvises derefter til en mere detaljeret beskrivelse i en vedlagt vejledning:

Uden forudgående tilladelse må der:

ikke               etableres en planlagt ny boring, herunder også boring i gammel brønd,

ikke               udføres erstatningsboring inden for 5 meter fra den eksisterende boring/brønd i tilfælde af akut vandmangel,

ikke               ske installation af jernfilter,

ikke               ske udbedring eller ændring på indvindingsanlæggets installationer, som indebærer en udgift over 15.000 kr. inkl. Moms,

ikke               udskiftes pumpe og andre mindre udgiftstunge installationer,

ikke               udføres ny overbygning for at undgå overfladeforurening.

 

I september 2002 klagede boringsejeren over dette helt igennem formynderiske forbud.

november 2002 afgjorde Miljøstyrelsen som klageinstans sagen ved kendelse: Miljøstyrelsens afgørelse.

”I medfør af vandforsyningslovens § 75 ophæves kommunens forbud af 29. august 2002 mod etablering, udbedring eller ændring af Deres vandforsyning”.

I oktober 2006 fik boringsejeren en ny skrivelse fra kommunen. Denne gang forlangte kommunen udtaget ny vandprøve til bakteriologisk kontrol på grund af, at det seneste analyseresultat havde vist 1 coliform bakterie pr. 100 ml.

Boringsejeren klagede over dette krav/påbud, og i Miljøklagenævets afgørelse i februar 2008 anføres bl.a. (Citat):

”Et analyseresultat, der påviser en enkelt coliform bakterie pr. 100 ml, kan i betragtning af den anførte analyseusikkerhed ikke anses for tilstrækkeligt grundlag for udstedelse af det meddelte påbud”.