Stærkt sammenhold påvirkede og overbeviste lokale politikere

I en landsby i Aalborg Kommune har de omkring 20 husstande egen drikkevandsbrønd eller boring. Analyser af drikkevandet viser nitratindhold over kravværdierne fortrinsvis i brøndene, hvorimod vandet i fire nyere boringer viser lave nitrattal.

Efter en række nye prøver, der viste omend svagt faldende så dog ret konstante nitrattal, varslede Kommunen, at man havde til hensigt at pålægge landsbyen en anden vandforsyning.

Enkelte af beboerne meldte sig ind i Dansk Brøndejerforening for nu omkring tre år siden for at søge foreningens viden, og der har i forløbet været afholdt flere møder.
Vi anbefalede, på baggrund af foreningens erfaring fra andre lignende sager, at beboerne valgte en talsmandsgruppe, og vi gjorde opmærksom på, at en betingelse for at kunne gennemføre beboernes ønsker i forhold til kravene fra Kommunen ville være et stærkt sammenhold og enighed.

(Der blev tidligt i forløbet med Kommunens tilladelse etableret et mindre ”ikke alment” vandværk ved, at fem beboere blev tilsluttet en ejendoms boring, som overholdt alle kvalitetskrav.)

Kommunens forvaltning tilkendegav efter nogen tid, at man i henhold til vandforsyningsplanen ville kræve tilslutning til en nabobys vandværk ved at føre en lang forsyningsledning frem til byen og dermed kræve alle brønde og boringer tvangslukket.

Beboerne ønskede at fortsætte brugen af deres indvindinger bl.a. med henvisning til, at deres vandanalyser viste indhold af nitrat, som ville kunne godkendes i enkelte andre kommuner i landet – f.eks. i en nabokommune.
Det blev afvist af Kommunen, som derefter gav påbud med hjemmel i Vandforsyningslovens § 29 om, at der ud fra en samlet vurdering ikke kan findes godt drikkevand under landsbyen.

Kommunens påbud blev indklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Kommunens vurdering efter § 29 kunne tilbagevises med, at flere nye boringer i byen havde lave nitrattal.
Klagenævnet gav imidlertid – helt uforståeligt, men desværre før set – Kommunen medhold.

Beboerne fortsatte ”kampen” og meddelte forvaltningen og politikerne, at man ønskede at etablere tre ”ikke almene” vandværker med 5 – 6 forbrugere på hvert ved tilslutning til de eksisterende tre boringer i byen, som overholdt alle kvalitetskrav.

I efteråret 2013 lykkedes det – efter et tæt samarbejde med politikere i forsyningsudvalget – at få ændret kommunens tidligere beslutning, og det givne påbud blev trukket tilbage.
Annullering af påbuddet har endvidere medført ændring af kommunens vandforsyningsplan.

Beboerne er nu i fuld gang med at indhente de fornødne kommunale tilladelser til det ønskede projekt, som ventes gennemført fra omkring april måned 2014.

GODT GÅET – et eksempel til efterfølgelse – tillykke fra foreningens bestyrelse.