Tirsdag d. 7. februar 2023 deltog 325 personer i det offentlige møde på Hotel Rødding.

Dansk Brøndejerforening havde sammen med fire landbrugsorganisationer taget initiativ til at invitere private vandforsyningsejere sammen med den politiske og administrative ledelse i Vejen Kommune og journalister til at debattere kommunens vandforsyningsplan. Indholdet i vandforsyningsplanen dikterer nedlæggelse af private vandforsyningsanlæg senest i 2030 og tvangskobling til alment vandværk.

Siden 2010 har Vejen Kommune været i gang med at give de almene vandværker monopol på vandforsyning i kommunen og tvangsnedlægge de private vandforsyninger, og vandværkerne er i fuld gang med at lægge nye ledninger ud.

Vejen Kommune opererer med en afstand på 30 meter til stikledning for, om ejendommen er omfattet af krav om tvangslukning – en regel der ikke er set noget andet sted i landet.

Det er tilsyneladende uddelegeret til de almene vandværker at beslutte, hvor de placerer deres stikledning og derved også at beslutte, hvilke enkeltforsyningsanlæg, der skal tilsluttes det almene vandværk. Kommunen har her overladt deres myndighedskompetence til vandværkerne.

Det blev på mødet oplyst fra formanden for teknik og Miljø, at kommunens udvalg og forvaltning har et overordentligt godt samarbejde med kommunens almene vandværker.
 

På mødet Gjorde Dansk Brøndejerforening især rede for følgende:

  • En kommunal vandforsyningsplan er alene en plan for, hvordan en kommune ønsker at administrere. Planen skal være udfærdiget inden for rammerne af den landsdækkende Vandforsyningslov og andre tilknyttede love.
  • Rettigheden til at indvinde grundvand fra egen grund til brug i husholdningen er meget gammel og fremgår af Vandforsyningslovens § 18 stk. 2
  • Vandindvindinger, som er omfattet af § 18 stk. 2 er ikke omfattet af tidsbegrænsning.
  • Hvis en vandforsyningstilladelse bortfalder som følge af en tidsbegrænsning, skal en ny tilladelse meddeles i det omfang, der fortsat er behov for vandindvinding medmindre samfundsmæssige hensyn er til hinder herfor jf. Vandforsyningslovens § 22 st. 2
  • Samfundsmæssige hensyn efter lovens intention er ikke tilstede i Vejen Kommune, men bruges her til generelt at beslutte ophør af privat indvinding af drikkevand i kommunen.
  • En kommunes krav om tvangslukning, der ikke er begrundet i kvalitetskrav, skal være begrundet i Vandforsyningslovens § 29 med individuel vurdering og skal formuleres som en afgørelse med tillagt klageadgang.
  • Alle andre kommuner udsteder indvindingstilladelser til ejendomme med private brønde/boringer med 30-årige tilladelser til drikkevand og 15-årige til erhvervsboringer.
  • En tvangslukning af et privat indvindingsanlæg, der ikke er begrundet i overskridelse af drikkevandskvalitet, vil være at betragte som ekspropriation med erstatning, jf. § 30. Ved en kommunal beslutning om ekspropriering vil erstatningen skulle udredes af kommunen.
  • Vejen Kommunes administration af den ulovmedholdelige vandforsyningsplan om tvangsnedlæggelse af brønde og boringer lever ikke op til Forvaltningslovens regler om individuelle vurderinger og partshøringer.

På mødet blev det bekendtgjort fra borgmesterens side, at der ville blive afholdt et dialogmøde mellem Kommunen, vandværkerne og Dansk Brøndejerforening.

Man har siden inviteret til dialogmøde den 9. juni, hvor Dansk Brøndejerforening kun må være repræsenteret ved personer, der bor eller har tæt relation til Vejen Kommune.

Brøndejerforeningens formand er direkte nægtet deltagelse, selv om foreningens bestyrelse varetager kommunens vandforsyningsejeres interesser om netop kommunens vandforsyningsplan og anden relation/dialog med myndighederne.

Menige medlemmer i foreningen bosat i Vejen Kommune er ikke af andre af foreningens medlemmer tildelt kompetence og kan derfor ved et dialogmøde alene udtale sig på egne vegne.

Fortsættelse følger……..