Vandværks krav på levering af vand støttet af kommunens politikere

Sagen tog sin begyndelse i 2014 da en landmand i Norddjurs kommune byggede en ny løsdrifts stald med plads til 350 malkekøer.

Gårdens stuehus og øvrige avlsbygninger var tilkoblet et alment vandværk, men ejeren valgte at tilkoble den nye staldbygning til gårdens erhvervsboring med tilladelse til markvanding.

Begrundelsen var øget forsyningssikkerhed, besparelse ved anvendelse af det koldere vand til brug ved mælkekøling og det forhold, at vandværket ikke kunne levere vand på markedsvilkår.

Vandværket havde ikke på nogen måde budgetteret med at skulle levere vand til den store nye stald, men gjorde krav på at levere og blev her støttet af kommunen.

Foreningens bestyrelse støttede vort medlem næsten fra sagens begyndelse ud fra den grundholdning, at det ikke er samfundsmæssigt fornuftigt at kræve omfattende restriktioner på landområder for at sikre store mængder godt drikkevand for derefter tvangsmæssigt at sende det ud til anvendelse til drikkevand til dyr, rengøring af stalde mv.

Norddjurs Kommunes forvaltning henholdt sig til kommunens vandforsyningsplan og gav påbud om tilkobling til vandværket. Klage til Natur- og Miljøklagenævnet gav kommunen medhold.

Det er værd her at bemærke, at det flere gange er slået fast ved afgørelser i Natur og Miljøklagenævnet, at en kommune altid vil kunne give en indvindingstilladelse uanset bestemmelserne i kommunens egen vandforsyningsplan.

I det her tilfælde ville politikerne kunne have udvidet markvandingstilladelsen til også at omfatte forsyning af stalden, men det skete ikke trods flere opfordringer.

Der blev i stedet indgivet politianmeldelse. Sagen trak ud og stillet i bero på grund af dødsfald og generationsskifte.

De nye ejere valgte at fortsætte sagen ved Retten og tog kontakt til en udvalgt erfaren advokat. Vi blev anmodet om at fremsende vort materiale, og alle bestyrelsens dokumenter til støtte for advokatens forberedelse og tilrettelæggelse blev kopieret og fremsendt.

Sagen blev berammet ved Retten i Randers den 19. marts 2021, hvor Retten gav kommunen medhold og dømte ejerne til at lade gårdens nye staldbygning tilslutte vandværket.

Sagen blev derefter anket til Landsretten. Igen trak tiden ud, nu på grund af lange ventetider ved Retterne, og sagen blev først berammet til afholdelse ved Landsretten i Viborg i dagene 20. og 21. juni 2023.

Foreningens sekretær og formand deltog på tilhørerpladserne.

Landsrettens dom gik ejerne imod ved en afgørelse, hvor den ene domsmand afgav dissens.

Ejerne vil nu sammen med deres advokat vurdere og beslutte det videre forløb, herunder om mulighederne for at søge om tredje instans bevilling til at føre sagen for Højesteret ved, at det ikke var en enig afgørelse.