Siden 2010 har Dansk Brøndejerforening været involveret i forholdene omkring Vejen Kommunes håndtering af indvindingstilladelser i kommunen.

Allerede under stormødet i Brørup i 2010 påviste foreningen over for politikere og administration, at Vejen Kommunes vandforsyningsplan ikke overholder Vandforsyningsloven.

I første omgang skulle de private vandforsyninger nedlægges senest 2017 på den måde, at der ikke ville blive givet indvindingstilladelser efter 2017. Kommunen gik endog så langt, at man anbefalede, at det ikke kunne betale sig at holde sit vandforsyningsanlæg i orden, når det alligevel skulle ophøre i 2017, og man anbefalede, at brønd- og boringsejere straks gik i gang med at afskrive anlægget.

 

Kommunen måtte efter mødet i Brørup trække sine krav om tvangsnedlæggelse i 2017 og meldte i stedet ud i artikel i Jydske Vestkysten den 17. oktober 2010, at nedlæggelse ville blive et krav efter 20 år.

Herefter fortsatte Vejen Kommune samarbejdet med de almene vandværker om at sikre vandværkernes monopol på levering af vand, og vandværkerne fortsatte med at udlægge et større og større net af vandforsyningsledninger, og det er tilsyneladende uddelegeret til de almene vandværker at beslutte, hvor de placerer deres stikledninger – og derved også at beslutte, hvilke enkeltforsyningsanlæg, der skal tilsluttes det almene vandværk. Kommunen har her overladt sin myndighedskompetence til vandværkerne.

Som noget helt særegent for Vejen Kommune opererer man med en afstand på 30 meter til ledningsføring for, om ejendommen er omfattet af krav om tvangslukning. Det medfører i realiteten, at alle, der ligger udenfor 30 meter kan indvinde frit uden tilladelse i henhold til Vandforsyningslovens § 18 stk. 2.

Mange frustrerede brønd- og boringsejere henvendte sig til foreningen, og aldrig har vi haft så stor en medlemstilgang som i Vejen Kommune, ikke mindst den seneste tid.

 

I sommeren 2021 holdt vi et stuemøde med private vandforsyningsejere, som pludselig havde fået brev fra det nærmeste vandværk, der inviterede til møde for at fortælle, at de skulle lukke deres private vandforsyning senest i 2030, så de kunne lige så godt allerede nu tilslutte sig det almene vandværk!

Vi kunne bl.a. fortælle dem, at en tvangslukning af et privat indvindingsanlæg (boring, pumpe, evt. filtre og rørføringer m.v.), der ikke er begrundet i overskridelse af drikkevandskvalitet, vil være at betragte som ekspropriation med erstatning (§30).

 

Den 7. februar 2023 afholdt foreningen et nyt stormøde i samarbejde med fire landbrugsorganisationer. Mødet blev holdt på Hotel Rødding med 325 deltagere (der var ikke plads til flere), hvor særligt inviterede var den politiske og administrative ledelse i Vejen Kommune.

På mødet blev det oplyst fra formanden for Teknik og Miljø, at kommunens udvalg og forvaltning har et overordentligt godt samarbejde med kommunens almene vandværker!

Det blev ligeledes bekendtgjort på mødet, at der ville blive afholdt et dialogmøde mellem kommunen, landbrugsorganisationerne, vandværkerne og Dansk Brøndejerforening.

 

Dialogmødet blev afholdt den 9. juni 2023 uden formanden for Dansk Brøndejerforening, som blev nægtet deltagelse med begrundelsen, at han ikke var bosiddende i Vejen Kommune. Dette på trods af, at foreningens formand burde have haft adgang til at repræsentere alle vore medlemmer i området.

Som deltagere ved dialogmødet blev Dansk Brøndejerforening repræsenteret ved et medlem af foreningen samt et andet bestyrelsesmedlem, som fik lov til at deltage, selv om han er bosiddende i Haderslev Kommune!

Vejen Kommune havde bedt et advokatfirma om at undersøge, hvorvidt Vejen Kommunes vandforsyningsplan er lovlig, når det står i planen, at private vandforsyningsejere ikke kan få indvindingstilladelse efter 2030 og derfor er nødt til at koble sig på offentlig vandforsyning.

I første omgang ville udvalgsformanden ikke udlevere advokatundersøgelsen til mødedeltagerne, men ville holde den tæt ind til kroppen og først udlevere den på dialogmødet, så det kun var kommunen, der var bekendt med resultatet af advokaternes undersøgelse, men det ændrede sig ved konkret krav om aktindsigt, og mødedeltagerne fik advokatundersøgelsen udleveret før mødet.

I øvrigt gav advokatundersøgelsen i store træk Dansk Brøndejerforening medhold. Vandforsyningsplanen er ikke lovmedholdelig og forvaltes heller ikke efter de forvaltningsmæssige regler.

 

Vejen Kommunes forsøg på kollektiv nedlæggelse af de private indvindinger, som det fremgår af vandforsyningsplanen, er blevet underkendt i advokatundersøgelsen, hvor det fremhæves, at det kun kan ske efter reglerne i § 29 stk. 3 med en konkret vurdering baseret på den enkelte ejers egne forhold, altså en individuel vurdering, som skal formuleres som en afgørelse med tillagt klageadgang til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Vejen Kommune sætter ”Skøn under regel”. Forvaltningen har skønnet (og besluttet) at gøre tilslutningspligt til en regel – i stedet for at anvende loven med individuel vurdering for de enkelte.

At gøre et skøn til en regel er forvaltningsmæssigt ulovligt.

Advokaterne citerer klagenævnsafgørelser hvori nævnes, at det er legitimt for en kommune at fremme den almene vandforsyning, men i disse afgørelser bruges netop vendingen ”tilstræbe” – altså ikke tvang.

Uanset hvem der skulle deltage ved dialogmødet var Dansk Brøndejerforening på vegne af foreningens store antal medlemmer fast besluttet på, at vi ville henholde os til følgende:

  1. At den 13 år gamle vandforsyningsplan omskrives og tilrettes lovgivningen.
  2. At planen skal gennem en ny politisk behandling i kommunalbestyrelsen.
  3. At planen sendes ud i offentlig høring, så alle kan gøre sig bekendt med indholdet og med mulighed for at gøre indsigelse.

De to deltagere fra Dansk Brøndejerforening fik god taletid og blev hørt. Også praktiske eksempler på helt åbenbare urimeligheder gav forsamlingen noget at tænke over.

Der blev taget referat af mødet, men mødedeltagerne har endnu ikke modtaget referatet.

Ved rykker for tilsendelse af referatet fra dialogmødet den 5. juni blev meddelt, at der ikke var skrevet referat, men alene notater til brug for kommunens egne overvejelser.

 

Det kunne herefter konstateres, at Vejen Kommune igen havde rettet henvendelse til føromtalte advokater, og vi bad om aktindsigt i både kommunens spørgsmål og advokaternes svar. Vi har fået tilsendt fuld aktindsigt.

Kommunens henvendelse til advokatfirmaet – i nu to omgange – viser, at der er opstået en stor usikkerhed – i forvaltningen helt forståeligt – og måske en erkendelse, som kommer til udtryk ved de stillede spørgsmål til advokaterne.

Ved dialogmødet fastholdt politikerne, at planen ikke er ulovlig og lagde op til at komme frem til en form for enighed om at foretage enkelte ændringer og tilføjelser til den eksisterende plan.

Men som nedenfor anført under punkt 5, kan man ikke bare ændre og lave tilføjelser til den eksisterende plan.

Vore repræsentanter ved mødet fastholdt de allerede påviste ikke lovmedholdelige afsnit i planen.

Spørgsmål fra forvaltningen til advokaterne:

A:  Der spørges om 30-meterreglen, B: Om indvindingstilladelser, C: Om planens oplysning om ophør i 2030 er en tilstrækkelig lovmæssig oplysning for borgeren, D: Er opklarende notater tilstrækkelige eller skal ændringer indarbejdes i planen og ud i ny høring, E: Ved krav om ophør kan man så pålægge ejeren at udtage prøve til analyse?

Advokaternes svar er på flere punkter upræcise, og det synes vanskeligt eller næsten umuligt for kommunens forvaltning at kunne gøre brug af de fleste af svarene. Der anvendes et sprogbrug, der leder tanken hen på ikke at være uvildig.

Der kan dog opstilles følgende, hvor advokaternes svar følger Dansk Brøndejerforening:

  1. Tvangsnedlæggelse inden for de 30 meter skal ske efter § 29 stk. 3 med faglig begrundelse og vurdering af forholdene hos den enkelte ejer og sendes i høring hos ejeren. Ved fortsat krav skal der foreligge en konkret myndighedsafgørelse med tillagt klageadgang.
  2. Ejendomme uden for de almene vandværkers forsyningsområde (nuværende uden for 30-meter fra forsyningsledningen) skal ikke have indvindingstilladelse jf. § 18, stk. 2.
  3. Varsling om tvangsnedlæggelse skal ske ved skrivelse til den enkelte ejer.
  4. Kommunen kan ikke pålægge ejeren at lade udtage prøve til analyse med den nuværende lovgivning for evt. at påvise og begrunde tvangsnedlæggelse med dårlig vandkvalitet.
  5. Ved ændringer i planen skal den politisk behandles og ud i ny høring. Forklarende notater der ændrer planen overholder ikke processuelle krav. ”Man kan grundlæggende ikke supplere indholdet af en formel plan gennem vedtagelse af uformelle tillæg hertil i form af notater eller lignende”

Vejen Kommunes politikere ønsker at fastholde deres beslutning i 2010 om tvangsmæssig tilslutning til de almene vandværker. Man vil vel her henholde sig til Vandforsyningslovens § 1 og § 2. Disse bestemmelser er aktuelle, hvor det drejer sig om at sikre tilstrækkelige mængder drikkevand til store bysamfund (København, Aarhus, Odense, Aalborg). Det er absolut ikke tilfældet i en landkommune som Vejen.

Advokaterne henviser herom til en klagenævnsafgørelse, som udtaler, at det er legalt for en kommune at tilstræbe kollektiv vandforsyning. Kommentar: Tilstræbe er ikke tvang.

Efter to gange kommunale spørgsmål og to gange advokatsvar står fortsat tilbage, at kommunens politikere ifølge deres vandforsyningsplan kollektivt over tid vil tvangsnedlægge omkring 1600 private velfungerende indvindingsanlæg.

Vejen Kommunes politikere har under dialogmødet meddelt, at efter en intern politisk drøftelse vil kommunens holdning blive meddelt.

Dansk Brøndejerforenings opfordring: Skrot den ikke lovmedholdelige plan og indhent planer fra andre sammenlignelige landkommuner til inspiration.

Vi følger udviklingen