Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22/02/2018 Vandforsyningsloven
(Særlig er brønd- og boringsejeres rettigheder nævnt i § 18, 21 og 22).
Læs hele bekendtgørelsen her

Lovbekendtgørelse nr. 1147 af 24/10/2017 om vandkvalitet og tilsyn (Kaldet Drikkevandsbekendtgørelsen)
(For de ”ikke almene” anlæg, der forsyner 2 – 9 ejendomme er kravene ”Forenklet kontrol”, som fremgår af bilag 3).
(For ”ikke almene” anlæg, der alene forsyner en enkelt husstand, er der efter 27/10/2017 ikke krav om fremsendelse af analyseresultater til kommunen. Se nærmere under Vigtig Information.
Læs hele bekendtgørelsen her

Lovbekendtgørelse nr. 1260 af 28/10/2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.
(Opmærksomheden henledes særligt på § 28 om sløjfning af overflødige brønde og boringer).

Miljøstyrelsens ”Vejledning nr. 3-2005” til kommunerne om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Miljøstyrelsens ”Vejledning nr. 4 -2005” om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre.

”Vejledning nr. 9343 af 13/032013 ligeledes om håndtering af mikrobiologiske overskridelser.

Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23/06/2017 Miljøbeskyttelsesloven.

Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22/04/2014 Forvaltningsloven.
(Anvendes i forbindelse med aktindsigt i egne sager med den offentlige forvaltning).

Lovbekendtgørelse nr. 606 af 12/06/2013. Lov om offentlighed i forvaltningen.
(Anvendes ved aktindsigt generelt i den offentlige forvaltning).

Det anbefales at gå ind og læse de pågældende love og vejledningers fulde tekst. Der vil løbende komme ændringer, som vil kunne findes på internettet under www.retsinfo.dk.

 

Opdateret 28. februar 2018.